Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

Úvod > Registrace

Registrace

Přihlašovací údaje

Tímto emailem se budete přihlašovat


Osobní údaje

Souhlas

Všeobecné obchodní podmínky
dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vydané společností VARITA s.r.o., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 231630, IČ: 03438562, se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, oprávnění k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění vydaného živnostenským úřadem - Úřadem městské části Praha 1, kontaktní údaje:  email: michaela@italskakuchyne.cz.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o bezplatném poskytování služeb dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku v oblasti online kuchařky a blogu o italské kuchyni a středozemní stravě (Dieta Mediterranea) na webovém rozhraní na adrese www.italskakuchyne.cz (dále jen „služby“).
 2. Internetovou platformou se rozumí webové rozhraní umístěné na adrese www.italskakuchyne.cz.
 3. Poskytovatelem je společnost VARITA s.r.o., zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 231630, IČ: 03438562, se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1.
 4. Uživatelem se rozumí návštěvník internetové platformy a/nebo čerpající služby na internetové platformě, subjekt údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Poskytovatel na základě dohody s Uživatelem zpracovává.
 5. Třetí osobou je osoba odlišná od Poskytovatele či Uživatele.
 6. Službami se rozumí služby  online kuchařky a blogu o italské kuchyni a středozemní stravě (Dieta Mediterranea).
 7. Uživatelským účtem se rozumí účet na online platformě zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Poskytovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním.
 8. Autorizací se myslí prokázání totožnosti Uživatele, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Uživatelskému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání s Uživatelským účtem a konkrétními službami, které jsou pod ním vedeny.
 9. Předmětem licence je licence ke službám, obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele, které Poskytovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli.
 10. Licencí je nepřevoditelná a nevýhradní licence pro Uživatele platná ve všech zemí světa k užití Předmětu licence s omezeními uvedenými v čl. V odst. 1 těchto VOP.
 11. Registrací Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími se službami. Uživatel i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí poskytovaných služeb.
 12. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným Uživatelům služeb nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 13. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit služby. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Poskytovatel oprávněn čerpání služeb zrušit.
 14. Pozastavením služeb se rozumí znefunkčnění služeb a/nebo zamezení přístupu ke službám. Uživatel současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která ke službám patří.
 15. Zrušením služeb se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této , a to na základě žádosti Uživatele nebo z důvodu porušení povinností Uživatele.

II. Registrace

 1. Internetová platforma obsahuje informace o poskytovaných službách.
 2. Uživatel může čerpat služby těmito způsoby:
 3. Základní služby  – bez nutnosti registrace
 4. Premium služby - prostřednictvím svého Uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci, nebo vyplněním registračního formuláře v internetové platformě, neprovedl-li předchozí registraci.
 5. Premium služby – prostřednictvím Login přes Facebook profil (tzv. funkce Facebook přihlášení).
 6. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena prvním čerpáním služeb provedeným Uživatelem na internetové platformě.

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Uživatele provedené v členské sekci může Uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu, ze kterého může Uživatel čerpat Základní služby a/nebo Premium služby.
 2. Při registraci do Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.
 4. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet v případě, že Uživatel poruší své povinnosti dle těchto podmínek.
 5. Uživatel bere na vědomí, že internetová platforma či její jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě a že ve výjimečných případech může dojít k prodlevě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Uživatel bere dále na vědomí, že internetová platforma může být plně dostupná pouze v některých webových prohlížečích. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.

 

IV. Cena služeb

 1. Čerpání služeb na internetové platformě je bezplatné.

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel uděluje Uživateli bezplatnou, nevýhradní, časově a místně neomezenou licenci k používání služeb uvedených na online platformě a dalšímu obsahu uvedeném na online platformě pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služby pro osobní potřebu, to vše po dobu existence online platformy, a to s těmito omezeními:
 2. kromě sdílení služby prostřednictvím sociálních sítí, z něhož bude vždy patrná identita služby, nesmí Uživatel pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny aplikace a/nebo další obsah online platformy, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.
 3. Uživatel není oprávněn využívat služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
 4. Uživatel nesmí služby využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb 3. osobami.
 5. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem. Uživatel není oprávněn používat ani šířit obsah webu Poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, to neplatí na sdílení služby prostřednictvím sociálních sítí dle bodu a).
 6. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 7. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant, popř. služby kdykoli zrušit.
 8. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Uživatelem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto VOP a zneužití poskytovaných služeb. O tom je Poskytovatel povinen Uživatele ihned informovat.
 9.  

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 2. Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech osob určených pro správu a užívání Služby a pro přístup do Uživatelského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím Služby 3. osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel.
 3. Uživateli je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 4. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn poskytované služby zrušit. Uživatelský účet bude od tohoto okamžiku zrušen a přístup k datům uloženým v Uživatelském účtu nebude možný.
 5. Obsah online platformy Poskytovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetové platformy, a těchto VOP, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Kromě využívání obsahu pro osobní potřebu, obsah nesmí být Uživatelem ani návštěvníkem internetové platformy měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele, zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty a další obsah umístěné v internetové platformě. To neplatí pro sdílení služby Uživatelem prostřednictvím sociálních sítí, z něhož bude vždy patrná identita služby. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Poskytovatel právo na náhradu škody v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. také v souladu s trestním zákoníkem.
 6. Uživatel online platformy, Uživatelského účtu ani návštěvník internetové platformy nesmí při využívání internetové platformy používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou platformu a užívat internetovou platformu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 7. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat Poskytovatele o zrušení Uživatelského účtu.

VII. Vyloučení z poskytování služeb

 1. Poskytovatel může odmítnout poskytování služeb Uživateli, zejména v případě, že aktivita Uživatele alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), (e) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Poskytovatele  a/nebo 3. osob, (f) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Poskytovatele či jiných stran, (g) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Poskytovatele.
 3. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli, jeho dalším Uživatelům nebo 3. osobám.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním těchto VOP oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00059703.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 10. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 11. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 12. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 13. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele.
 14. Pokud se Uživatel přihlašuje do online platformy prostřednictví sociální sítě Facebook, bere na vědomí, že Poskytovateli sdílí své osobní údaje, které na síti Facebook uvedl. Uživatel může upravit rozsah poskytovaných informací.

 

IX. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na email. adresu Uživatele.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je zobrazování na webové stránce a její fungování  možné, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 3.  S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Poskytovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Poskytovatel na svých www stránkách.  
 4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a také též kontrolu nad dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 6. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného záhlaví  těchto VOP. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouvu včetně těchto VOP poskytne Poskytovatel Uživateli na vyžádání zasláním na emailovou adresu Uživatele.
 8. V případě dotazu k těmto VOP poskytne Poskytovatel Uživateli veškeré potřebné informace.
 9. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu ve Vsetíně, resp. Krajského soudu v Ostravě.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 18. 07. 2015.

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami

Můj blog

Michaela Meregalli

Jak vybrat dortovou formu a přepočítat množství ingrediencí v receptu

Často nás nadchne nějaký recept, ale uvědomíme si, že nemáme formu stejné velikosti. Anebo chceme náš oblíbený recept připravit pro více lidí, třeba na plechu, ale nejsme si jisti, zda bude uvedené množství těsta na plech dostač...
Celý článek